Algemene voorwaarden voor internet verkoop

Artikel 1: identificatie van de verkoper

Lieve Breesch, handel drijvend onder de benaming “Koozi” (hierna genoemd Koozi)
Sint-Maartenstraat 45
3000 Leuven
Ondernemingsnr. 0810.359.180
E-mail: info@koozi.be
Website: www.koozi.be

Artikel 2: algemeen

Onderhavige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop van goederen door Koozi aan een eindgebruiker, zijnde de klant genoemd.

De klant dient steeds deze algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een bestelling te plaatsen. Elke bestelling veronderstelt de aanvaarding van onderhavige verkoopsvoorwaarden door de klant.

Andere of tegengestelde voorwaarden van de klant worden voor niet-geschreven gehouden, behalve wanneer ze uitdrukkelijk en voorafgaand door Koozi werden aanvaard, in welk geval ze enkel gelden voor de overeenkomst die er het voorwerp van uitmaakt. In geen geval kan het stilzwijgen van Koozi worden geïnterpreteerd als een aanvaarding van andere voorwaarden.

Koozi kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze verkoopsvoorwaarden. Op lopende overeenkomsten blijven evenwel steeds de verkoopsvoorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de plaatsing van de bestelling.

Artikel 3: voorstellen, aanbiedingen e.d.

Alle voorstellen, katalogen en prijslijsten, die terug te vinden zijn op de website www.koozi.be, maken geen offerte uit en worden gedaan zonder verbintenis vanwege Koozi.

Artikel 4: bestellingen

Elke bestelling, opdracht of order van de klant, van zodra online ontvangen door Koozi verbindt onherroepelijk de klant, onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 12 van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Aanpassingen of wijzigingen door de klant zijn niet meer mogelijk, tenzij mits voorafgaand akkoord van Koozi.

Koozi is slechts verbonden na bevestiging per e-mail aan de klant. Op dat ogenblik wordt de koop geacht gesloten te zijn. De e-mail tot bevestiging bevat het besteloverzicht met vermelding van de door de klant totaal te betalen prijs, inclusief de leveringskosten.

Koozi aanvaardt enkel bestellingen betreffende goederen die op het ogenblik van de bestelling in voorraad zijn. Indien de bestelde goederen niet voorradig zijn, zal Koozi dit per e-mail meedelen aan de klant en wordt de koop geacht niet te zijn gesloten.

Artikel 5: prijzen

De door Koozi vermelde prijzen zijn steeds uitgedrukt in EURO en inclusief BTW, doch zonder de leveringskosten.

De door de klant te betalen prijs is de prijs die van toepassing is de op datum van de plaatsing van de bestelling.

De prijs van de levering wordt bepaald aan de hand van de grootte en gewicht van het pakket. De prijs is duidelijk vermeld bij de bevestiging van de bestelling.

Artikel 6: leveringstermijnen

Goederen worden pas geleverd na ontvangst van de betaling door de klant.

De gemiddelde leveringstermijn, te rekenen vanaf de betaling door de klant, bedraagt 5 werkdagen.

Onder leveringstermijn wordt verstaan de termijn waarbinnen de goederen de magazijnen of werkhuizen van Koozi verlaten, dus niet de termijn waarbinnen de goederen de klant dienen bereikt te hebben.

Vertragingen in de uitvoering geven geen recht op schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen en door Koozi aanvaard en kunnen geen aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst.

Toeval en overmacht geven Koozi het recht om haar verbintenissen geheel of gedeeltelijk te verbreken of de uitvoering ervan op te schorten, zondere enige schadeloosstelling of opzeg. Elke gebeurtenis die bij Koozi of bij haar onderaannemers zou voorkomen en die de uitvoering van de overeenkomst zou verhinderen of onmogelijk maken, wordt conventioneel als een geval van overmacht beschouwd.

Artikel 7: leveringsplaats

De transport- en leveringskosten zijn ten laste van de klant en zijn afhankelijk van de grootte van de bestelling.

De goederen worden altijd vervoerd onder verantwoordelijkheid en op risico van de klant.

Koozi levert via Kiala in België en via De Post in België en Nederland.

Artikel 8: klachten

De klant dient onmiddellijk bij de levering van de goederen, deze te controleren en na te gaan of de geleverde goederen overeenstemmen met de bestelde goederen.

Klachten betreffende geleverde goederen kunnen niet worden aanvaard wanneer zij niet per e-mail bij Koozi toekomen binnen de 48 uur na levering (e-mail adres: info@koozi.be). Bij gebrek aan enige klacht binnen deze termijn worden de goederen geacht in goede staat te zijn, conform de bestelling en zonder beschadigingen.

Klachten aangaande verborgen gebreken dienen binnen de vijf dagen na de ontdekking van deze gebreken per e-mail te worden gemeld bij Koozi (e-mail adres: info@koozi.be).

Artikel 9: annulatie

Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. 
Annuleert u de bestelling, nadat deze aan u verzonden is, dan dient u het pakket bij bezorging te weigeren. Indien Koozi reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij de aankoopsom, na goede ontvangst van de retourzending, aan u terugstorten. De gemaakte verzendkosten zullen hierop in mindering worden gebracht (alleen als u de bestelling aan de deur weigert en ongeopend laat meenemen door de bezorger).

Artikel 10: ruiling en retourverzoeken

Ruiling en retourverzoeken dienen steeds binnen de zeven dagen na de levering van de goederen, per e-mail toe te komen bij Koozi (e-mail adres: info@koozi.be).

Ruiling en retourverzoeken zijn enkel mogelijk indien de goederen nog op geen enkele wijze gebruikt zijn. De goederen dienen in de originele verpakking en met alle toebehoren te worden teruggestuurd.

De terugzending moet gebeuren op kosten van de klant binnen de drie dagen na het akkoord van Koozi om de goederen te ruilen. De goederen dienen te worden teruggezonden naar Koozi, Sint-Maartenstraat 45 te 3000 Leuven.

Ruilen

Koozi levert onder meer goederen in een bepaalde maat.

Mits het voorafgaand akkoord van Koozi, kunnen bestelde goederen in een bepaalde maat door de klant worden geruild voor goederen in een andere maat.

Ruiling is niet mogelijk indien de goederen in de andere maat niet voorradig zijn.

Na ontvangst van de teruggezonden goederen en na betaling door de klant van de verzendkosten voor de levering door Koozi van de goederen in een andere maat, zal Koozi de goederen in de andere maat binnen de 5 werkdagen leveren aan de klant. De artikelen 6 en 7 van deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn in voorkomend geval van toepassing.

Retourverzoeken

Retourverzoeken, zonder ruiling zijn eveneens mogelijk onder de voorwaarden van het verzakingsrecht (artikel 12).

De door de klant reeds betaalde sommen, verminderd met de leveringskosten, worden door Koozi vervolgens teruggestort op de rekening van de klant binnen de 30 dagen na ontvangst van de retourzending.

 

Voor het terugbetalen van reeds betaalde bedragen hebben wij tevens uw bankrekeningnummer nodig. Klanten uit Nederland dienen tevens het IBAN en BIC/Swift nummer van hun eigen bank te vermelden.

Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan Koozi heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen.

 

Artikel 11: betalingsvoorwaarden

De klant kan zijn bestelling op één van de volgende wijzen betalen:

- online via de website bij het plaatsen van de bestelling

- door overschrijving op rekening van Koozi nummer 610-5328550-43

Artikel 12: verzakingsrecht

Deze bepaling is enkel van toepassing op de internetverkoop door Koozi aan consumenten, zijnde natuurlijke personen of rechtspersonen die uitsluitend voor niet-beroepsdoeleinden kopen.

Overeenkomstig de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft de klant, indien een consument conform deze wet, het recht Koozi te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder de betaling van een boete en zonder opgave van een reden, binnen de zeven werkdagen volgend op de levering.

De klant die van dit verzakingsrecht gebruik wil maken, moet uiterlijk binnen de zeven werkdagen na de levering bij e-mail zijn verlangen kenbaar maken aan Koozi (e-mail adres: info@koozi.be).

Artikel 13: aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van Koozi is beperkt tot de directe schade. Voor indirecte schade en gevolgschade is Koozi niet aansprakelijk.

Koozi is ook enkel aansprakelijk voor schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid vanwege Koozi.

Koozi is nooit aansprakelijk voor schade ten gevolge van verkeerd of oneigenlijk gebruik van de aangekochte goederen door de klant of derden.

Koozi is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen tussen de digitale afbeelding en de geleverde goederen ten gevolge van de beeldschermkwaliteit.

De goederen van Koozi zijn handgemaakt. Om die reden kunnen er steeds kleine afwijkingen in de maten en in de afwerking voorkomen. Koozi is daarvoor niet aansprakelijk.

Elk advies dat Koozi aan de klant verstrekt, is vrijblijvend en kan niet leiden tot enige aansprakelijkheid vanwege Koozi. Dergelijk advies ontheft de klant niet van zijn verplichting de geschiktheid van de geleverde goederen te toetsen vóór gebruik en de betreffende goederen op de juiste wijze te gebruiken.

Artikel 14: intellectuele eigendom

Koozi behoudt de auteursrechten en alle andere rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen en verkopen.

De website van Koozi is eveneens auteursrechtelijk beschermd. Niets van de website mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder uitdrukkelijk voorafgaand akkoord van Koozi.

Artikel 15: privacy verklaring

Koozi gebruikt de persoonsgegevens van de klant enkel voor de verwerking van de bestelling, alsook voor het eventueel toezenden van een nieuwsbrief.

Koozi verstrekt geen gegevens aan derden, tenzij noodzakelijk voor de betaling en levering van de bestelling.

Meer info over de Koozi privacy verklaring »

Artikel 16: diversen

Indien één van onderhavige verkoopsvoorwaarden nietig zou zijn, blijven de andere verkoopsvoorwaarden onverminderd van kracht.

Partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering.

Artikel 17: toepasselijk recht

De online tot stand gekomen overeenkomsten tussen Koozi en de klant worden beheerst door het Belgisch recht.

In geval van een geschil tussen Koozi en de klant zijn steeds de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Leuven bevoegd indien de klant geen consument is in de zin van de wet van 14 van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument. Is de klant een consument dan zijn de rechtbanken van zijn woonplaats bevoegd.